Регистрация

За да изтеглите регистрационната форма в PDF формат, натиснете тук.

Моля попълнете и изпратете регистрационните форми на следния адрес:

Фондация Български ВВС

Ул. „Георг Вашингтон” №23

София, п.к. 1000

България

 

Лице за контакт:

г-н Радостин Димитров, о.р. подп.

Организационен секретар

Мобилен: +359 889 445 672

Факс: +359 2 930 4020

Email: iscbaff@gmail.com